در حال بارگذاری ...

هنرهای نمایشی در ساختار نظام فرهنگی کشور

برای تعیین جایگاه هنرهای نمایش در ساختار نظام فرهنگی کشورمان، می توان براساس تعاریف کلاسیک از هنرهای نمایشی که ریشه در هزاره های تمدنی بشر دارد و قالب غربی آن، که در کشورمان با عنوان تئاتر شناخته می شود و انطباق این تعاریف با مفاهیم و دیدگاه های انقلاب اسلامی تلاش کرد. با این روش می توانیم جایگاه تعریف نشده هنرهای نمایشی را از این تعریف جامع ، کاربردی ، واقعگرایانه و غیر قابل کتمان برخوردار سازیم . ایران تئاتر با ارایه تعریف هنرهای نمایشی در نظام فرهنگی و اجرایی کشور با استفاده از منابع مکتوب سعی دارد امکان شناخت بهتر از وضعیت این هنر در ایران را فراهم کند. عناوین مختلف این مستند سازی براساس فایل های ضمیمه قابل دریافت و بهره برداری است .
نظرات کاربران