از تاریخ
 تا تاریخ
 
پاروکش رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزادقشم خبرداد:

دومین جشنواره تئاتر دینی و انقلابی انصار در قشم برگزار می‌شود
پاروکش رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزادقشم خبرداد:

دومین جشنواره تئاتر دینی و انقلابی انصار در قشم برگزار می‌شود

حسن پاروکش صیاد رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزاد قشم از برگزاری دومین جشنواره تئاتر گروه انصار با هدف تولید آثار انقلابی و مذهبی در آذر ماه ۹۷ خبر داد.

پاروکش رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزادقشم خبرداد:

دومین جشنواره تئاتر دینی و انقلابی انصار در قشم برگزار می‌شود
پاروکش رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزادقشم خبرداد:

دومین جشنواره تئاتر دینی و انقلابی انصار در قشم برگزار می‌شود

حسن پاروکش صیاد رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزاد قشم از برگزاری دومین جشنواره تئاتر گروه انصار با هدف تولید آثار انقلابی و مذهبی در آذر ماه ۹۷ خبر داد.

پاروکش رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزادقشم خبرداد:

دومین جشنواره تئاتر دینی و انقلابی انصار در قشم برگزار می‌شود
پاروکش رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزادقشم خبرداد:

دومین جشنواره تئاتر دینی و انقلابی انصار در قشم برگزار می‌شود

حسن پاروکش صیاد رئیس انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزاد قشم از برگزاری دومین جشنواره تئاتر گروه انصار با هدف تولید آثار انقلابی و مذهبی در آذر ماه ۹۷ خبر داد.