از تاریخ
 تا تاریخ
 
به بهانه روز روابط عمومی و ارتباطات؛

روابط عمومی،هنر جلب توجه رسانه‌هاست
آیا دنیای دیجیتال روابط عمومی‌ها را تضعیف می‌کند؟
به بهانه روز روابط عمومی و ارتباطات؛

روابط عمومی،هنر جلب توجه رسانه‌هاست
آیا دنیای دیجیتال روابط عمومی‌ها را تضعیف می‌کند؟

ایران تئاتر- مونا رحمانی: روابط عمومی، هنر جلب توجه رسانه‌هاست تا درباره‌ شما بنویسند، صدا و تصویر شما را ضبط و شما را در ذهن مخاطبان زنده نگه دارند.