از تاریخ
 تا تاریخ
 
پیام تسلیت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران برای درگذشت سعید کشن فلاح

سرو بلندبالایی که قد کشیدن را به شاگردان خویش آموخت
پیام تسلیت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران برای درگذشت سعید کشن فلاح

سرو بلندبالایی که قد کشیدن را به شاگردان خویش آموخت

ارمغان بهداروندمدیرانجمن هنرهای نمایشی ایران در پیام تسلیت در گذشت استاد سعید کشن فلاح او را سروبلند بالایی که قد کشیدن را به شاگردان خویش آموخت توصیف کرد.