از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفتگو با نسرین خنجری به بهانه روز پزشک:

«نبض» اثری درباره موسیقی درمانی حول تفکر بوعلی سینا است
اعتقاد ندارم درمتن کودک باید از کلمات ساده استفاده کرد
گفتگو با نسرین خنجری به بهانه روز پزشک:

«نبض» اثری درباره موسیقی درمانی حول تفکر بوعلی سینا است
اعتقاد ندارم درمتن کودک باید از کلمات ساده استفاده کرد

خنجری گفت: بوعلی سینا در چند اثرش به تاثیرات برخی از نغمه‌های موسیقی برای درمان تعدادی از بیماری ها اشاره می کند. متن نمایش را هم حول همین محور نوشتم.