از تاریخ
 تا تاریخ
 
کمدیا دلارته ؛ نظریه پنهان بازیگری

کمدی ِ امکان یک تاثیر
کمدیا دلارته ؛ نظریه پنهان بازیگری

کمدی ِ امکان یک تاثیر

کمدیا دلارته و حرف زدن از کمدیا دلارته از آن جهت اهمیت دارد که  محل ارجاع ذائقه ی ذهن نظریه پرداز تئاتر مدرن است . کمی قبل تر از آنکه  اگزوتیسم فرهنگ نامدون نمایش  شرقی  وارد تئاتر مدرن  اروپا شود . کمی پیش از آنکه  آفریقا برای آرتو و چین برای  برشت، سیرک برای روس ها و واریته ...