از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیرعامل خانه تئاتر در دیدار با اعضاء هیات مدیره کانون نمایشگران خیابانی

نمایشگران خیابانی می‌توانند در حوزه‌های مختلف اثربخشند
مدیرعامل خانه تئاتر در دیدار با اعضاء هیات مدیره کانون نمایشگران خیابانی

نمایشگران خیابانی می‌توانند در حوزه‌های مختلف اثربخشند

مدیرعامل خانه تئاتر در دیدار با اعضاء هیات مدیره کانون نمایشگران خیابانی گفت: نمایشگران خیابانی افرادی مستعد هستند که می‌توانند در حوزه‌های مختلف اثربخشی داشته ...

با حضور معاون امور هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی در ساختمان جدید خانه تئاتر برگزار شد

تجلیل از اصغر همت و استقبال از یک مدیر جوان
با حضور معاون امور هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی در ساختمان جدید خانه تئاتر برگزار شد

تجلیل از اصغر همت و استقبال از یک مدیر جوان

اصغر همت مدیرعامل پیشین خانه تئاتر با دریافت مدالیوم خانه تئاتر از سوی همکارانش، به طوری رسمی سکان خانه تئاتر ایران را به شهرام گیل‌آبادی سپرد.