از تاریخ
 تا تاریخ
 
پیشنهادهای هفته 23

چنور، پینوکیو، مقدس
پیشنهادهای هفته 23

چنور، پینوکیو، مقدس

ایران تئاتر- رضا آشفته: این هفته بر آن هستیم نمایش هایی که هر یک به گونه ای متفاوت ذهن و روان ما را به چالش می کشند و به لحاظ شیوه بازیگری با چالش های تازه تری نگاه مخاطب ...

پیشنهادهای هفته 22

سکوت سفید، پارتی و سوختن
پیشنهادهای هفته 22

سکوت سفید، پارتی و سوختن

ایران تئاتر- رضا آشفته: این هفته سه نمایش را در نظر گرفته ایم که از ژرفای ویژه ای برخوردارند و هر یک به نوعی ما را از مسائل درونی تر انسان معاصر آگاه می سازند و البته ...

پیشنهاد هفته 11

آرش، اپرای عاشورا، و آواز قو
پیشنهاد هفته 11

آرش، اپرای عاشورا، و آواز قو

ایران تئاتر- رضا آشفته: در این هفته به دنبال معرفی چند نمایش هستم که ساختارها و محتوای متفاوتی را در برگرفته اند اما در آنها حضور افراد مقتدر و یا خود ساختار قابل تامل ...

پیشنهادهای هفته 9

لانچر 5، شپش، و جتسیمانی
پیشنهادهای هفته 9

لانچر 5، شپش، و جتسیمانی

ایران تئاتر- رضا آشفته: پیشنهاد دادن با نقد کردن یک اثر نمایشی خیلی متفاوت است؛ من در اینجا هدف ام شناساندن کارهای تئاتری برای مخاطب تان متنوعی است که شاید برخی با این ...