از تاریخ
 تا تاریخ
 
یاداشتی بر نمایش پرسه های موازی به نویسندگی و کارگردانی پیام لاریان

پرسه های بی پروا روی اضلاع مثلث
یاداشتی بر نمایش پرسه های موازی به نویسندگی و کارگردانی پیام لاریان

پرسه های بی پروا روی اضلاع مثلث

ایران تئاتر- بهنام حبیبی: یک مثلث با سه رأس، رأس هایی که از هر گوشه به گوشه دیگری می خزند و در حرکت خود روی اضلاع مثلث، رابطه ای می آفرینند، حادثه ای رقم می زنند، دلی می ...

نگاهی به نمایش خواب زمستانی به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج

از خواب زمستانی تا استراحت ابدی
نگاهی به نمایش خواب زمستانی به نویسندگی و کارگردانی لیلی عاج

از خواب زمستانی تا استراحت ابدی

ایران تئاتر - بهنام حبیبی:جا به جایی از واقعیت خیابان و مترو تا گذر از زندان اعدامی ها و رسیدن به مرده شورخانه، حرکتی است که نه تنها روی صحنه نمایش، بلکه در فضای ذهنی ...