از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «شاه مردنی هیچ کجا» به کارگردانی محمد مروج

مراقبت و تنبیه از اسطوره تا تیمارستان
نگاهی به نمایش «شاه مردنی هیچ کجا» به کارگردانی محمد مروج

مراقبت و تنبیه از اسطوره تا تیمارستان

علیرضا نراقی: نمایش «شاه مردنی هیچ کجا» به نویسندگی و کارگردانی محمد مروج که این روزها در تماشاخانه نوفل‌لوشاتو اجرا می‌شود، درامی دیریاب در باب مضامینی ...

نگاهی به نمایش «حیاط ناتمام خانه» به کارگردانی ورنو سفادرانی

همیشه عاشق انتظار برای رسیدن قطارها
نگاهی به نمایش «حیاط ناتمام خانه» به کارگردانی ورنو سفادرانی

همیشه عاشق انتظار برای رسیدن قطارها

ایران تئاتر-آران قادرپور: «حیاط ناتمام خانه» اجرایی است به کارگردانی ورنو سفادرانی که در محوطه حیاط گالری سو به اجرا درآمد. تئاتر محیطی نمایشی است که رضا یکی از ...